کمیته ژئوتکنیک

 برنامه های کمیته ژئوتکنیک  هر ماه یکبار و از ساعت 08:30 روز های دوشنبه بشرح زیر تدوین گردیده است . 
 
 1. 1395/02/20
 2. 1395/03/24
 3. 1395/04/28
 4. 1395/05/04
 5. 1395/06/01
 6. 1395/07/05
 7. 1395/08/03
 8. 1395/09/01
 9. 1395/10/06
 10. 1395/11/04
 11. 1395/12/02

اعضاء کمیته عبارتند از آقایان و خانم های مهندس:

1- غفاری از شرکت آزمایشگاه فنی خاک بتن
2-  نوبری از شرکت ژرفابین خاک و سازه
3-  شهبازیان از شرکت زمین ژرفاب               
4- ماهوتی از شرکت تل تاو تبریز
5-  ابراهیم نژاد از شرکت لرزه ساخت ساوالان
6-  فغفوری از شرکت موج آب سنگ
7-  فرشباف از شرکت آتی نگار عمران
8- ساعدی از شرکت ائل آرک کاوش