کمیته آب و خاک

برنامه های کمیته آب و خاک هر ماه یکبار و از ساعت 08:30 روزهای شنبه بشرح زیر تدوین گردیده است

 1. 1395/02/04
 2. 1395/03/01
 3. 1395/04/05
 4. 1395/05/02
 5. 1395/06/06
 6. 1395/07/03
 7. 1395/08/01
 8. 1395/09/06
 9. 1395/10/04
 10. 1395/11/02

 11. 1395/12/07

 
اعضاکمیته عبارتند از آقایان و خانم های مهندس
 

1- خطیبی از شرکت طرح آب آراز
 

2- فتحی از شرکت سیماب رود آذربایجان
 

3-تقوی  از شرکت فرازآب
 

4- هجیری از شرکت زمین ژرفاب

5-جباری   از شرکت مهر آبیاران آذر

6-بهروز از شرکت آتی نگار عمران 

7- خانم مهندس قوسی از شرکت رواناب آریا

8- آقای مهندس سعیدان از شرکت آذر بولاق تبریز