کمیته آب و خاک

برنامه های کمیته آب و خاک هر ماه یکبار و از ساعت 08:30 روزهای شنبه بشرح زیر تدوین گردیده است

اعضاکمیته عبارتند از آقایان و خانم های مهندس
 

1- خطیبی از شرکت طرح آب آراز
 

2- فتحی از شرکت سیماب رود آذربایجان
 

3-تقوی  از شرکت فرازآب
 

4- هجیری از شرکت زمین ژرفاب

5-جباری   از شرکت مهر آبیاران آذر

6-بهروز از شرکت آتی نگار عمران 

7- خانم مهندس قوسی از شرکت رواناب آریا

8- آقای مهندس سعیدان از شرکت آذر بولاق تبریز