کمیته نقشه برداری

برنامه های کمیته نقشه برداری هر دو ماه یکبار چهارشنبه ها ساعت 08:30 بشرح زیر تدوین گردیده است
 1. 1395/02/08
 2. 1395/04/02
 3. 1395/06/03
 4. 1395/08/05
 5. 1395/10/01
 6. 1395/12/04
اعضاء کمیته ها عبارتند از آقایان مهندسین:
 1. جعفری از شرکت نقشه نگار تبریز
 2. آهن خواه از شرکت آذرزمین سنج
 3. خوشوقتی از شرکت پی آب شمالغرب
 4. مسلمی از شرکت مقیاس ترسیم
 5. رستمی از شرکت تحلیل داده و مکان
 6. علیزاده از شرکت تصویر زمین