کمیته معماری

برنامه های کمیته معماری هر 15 روز یکبار و از ساعت 08:30 روز های دوشنبه بشرح زیر تدوین گردیده است .
 
 1. 1395/02/06
 2. 1395/02/20
 3. 1395/03/03
 4. 1395/03/17
 5. 1395/03/31
 6. 1395/04/14
 7. 1395/04/28
 8. 1395/05/11
 9. 1395/05/25
 10. 1395/06/08
 11. 1395/06/29
 12. 1395/07/12
 13. 1395/07/26
 14. 1395/08/10
 15. 1395/08/24
 16. 1395/09/15
 17. 1395/09/29
 18. 1395/10/13
 19. 1395/10/27
 20. 1395/11/11
 21. 1395/11/25
 22. 1395/12/09
 23. 1395/12/23
اعضاء کمیته عبارتند از آقایان مهندسین:

1- طراحی از شرکت ساختارسنج آذر

2- حمیدی از شرکت نقش آرابنا

3- زادکریم از شرکت تل تاو تبریز

4- حکمت شعار از شرکت پادیر طرح تاوریژ

5- سیدجلالی از شرکت فرازآب

6-موسوی از شرکت ارکان شهر 

7- رضا زاده از شرکت نیروی آذربایجان

8- عرفان از شرکت شیب راه تدبیر