کمیته اخلاق حرفه ای

جلسات کمیته اخلاق حرفه ای ماهانه یکبار و از ساعت 08:30 روز ها ی دوشنبه بشرح زیر تدوین گردیده است
 1. 1395/02/13
 2. 1395/03/10
 3. 1395/04/21
 4. 1395/05/18
 5. 1395/06/15
 6. 1395/07/19
 7. 1395/08/17
 8. 1395/09/22
 9. 1395/10/20
 10. 1395/11/18
 11. 1395/12/16

اعضاء کمیته اخلاق حرفه ای  آقایان مهندسین : 
 
 1. حسین کارگر ازشرکت مهندسین مشاو ر باغ شهر بنا
 2. یوسف رضائی از شرکت مهندسین مشاور پیشتازان ایده تبریز
 3. وحید مهین از شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان
 4. میر مسعود موسوی از شرکت مهندسین مشاور ارکان شهر
 5. احمد والائی (بازرس انجمن ) از شرکت مهندسین مشاور طرح آب آراز