کمیته بیمه و دارائی

برنامه های کمیته بیمه و دارائی ماهانه یکبار و از ساعت 8:30 روزهای چهارشنبه بشرح زیر تدوین گردیده 
 

اعضاء کمیته عبارتند از آقایان و خانم های مهندس
1. ایوب دوستدار از شرکت منا
2. نسرین صلحی وند از شرکت شیب راه
3. ایوب وحیدی از شرکت ارکان شهر
4. سعید مشعشعی از شرکت ساختارسنج آذر
5. سید محمد موسوی از شرکت تحلیل داده و مکان
6. جلال الدین محمد پور از شرکت زمین ژرفاب
7. امیر ناصر ساعی از شرکت سیما شهر نوین