کمیته برگزاری مراسمات

برنامه های کمیته برگزاری مراسمات هر ماه یکبار و از ساعت 11 روز های چهارشنبه بشرح زیر تدوین گردیده استاعضاء کمیته برگزاری مراسمات عبارتند از آقایان مهندسین :


 
  1. نوتاش از شرکت فراز آب
  2. حکمت شعار از شرکت پادیر طرح تاوریژ
  3. قاسم زاده از شرکت رهروان ساختمان
  4. محدودی از شرکت آران نقش آرا
  5. ساعی از شرکت سیما شهر نوین