جلسات هیأت مدیره

جلسات هيأت مدیره  هر 15 روز یکبار  یکشنبه ها ساعت 12  بشرح زیر تدوین شده است .
 
 1. 1395/02/05
 2. 1395/02/19
 3. 1395/03/09
 4. 1395/03/23
 5. 1395/04/06
 6. 1395/04/20
 7. 1395/05/03
 8. 1395/05/17
 9. 1395/05/31
 10. 1395/06/14
 11. 1395/06/28
 12. 1395/07/11
 13. 1395/07/25
 14. 1395/08/09
 15. 1395/08/23
 16. 1395/09/07
 17. 1395/09/21
 18. 1395/10/05
 19. 1395/10/19
 20. 1395/11/13
 21. 1395/11/17
 22. 1395/12/01
 23. 1395/12/15

اعضاء هيأت مدیره و بازرسین انجمن صنفی مهندسین مشاور استان آقایان :


1. مهندس ابراهیم صومی          رئیس هيأت مدیره
2. مهندس ارشد محدودی          نائب رئیس هيأت مدیره
3. مهندس رضا طراحی               عضو هيأت مدیره و دبیر انجمن
4. مهندس امیر ناصر ساعی       عضو هيأت مدیره و خزانه دار
5. مهندس حسین جوادخانی      عضو هیأت مدیره
6. مهندس احمد والائی              بازرس اصلی