جلسات هیأت مدیره

جلسات هيأت مدیره  هر 15 روز یکبار  یکشنبه ها ساعت 13  بشرح زیر تدوین شده است .
 
 1. 1398/02/05
 2. 1398/02/19
 3. 1398/03/09
 4. 1398/03/23
 5. 1398/04/06
 6. 1398/04/20
 7. 1398/05/03
 8. 1398/05/17
 9. 1398/05/31
 10. 1398/06/14
 11. 1398/06/31
 12. 1398/07/14
 13. 1398/07/28
 14. 1398/08/12
 15. 1398/08/26
 16. 1398/09/10
 17. 1398/09/24
 18. 1398/10/08
 19. 1398/10/22
 20. 1398/11/06
 21. 1398/11/20
 22. 1398/12/04
 23. 1398/12/18

اعضاء هيأت مدیره و بازرسین انجمن صنفی مهندسین مشاور استان آقایان :


1. مهندس ابراهیم صومی          رئیس هيأت مدیره
2. مهندس امیر ناصر ساعی      عضو هيأت مدیره و دبیر انجمن
3. مهندس حسین جوادخانی      عضو هیأت مدیره
4. مهندس احمد والائی              عضو هيأت مدیره و خزانه دار
5. مهندس مهدوی                       عضو هیأت مدیره
* مهندس علی حمیدی              بازرس اصلی

.