ساماندهی توانمندسازی بافت فرسوده

 آرمان پويش طرح
مدير عامل : حسين جوادخاني
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خيابان شريعتي جنوبي ـ مابين پاستور ودانشکده پرستاري ـ پلاک 540 ساختمان ونوس ـ طبقه 8 ـ واحد12
تلفن : 35558314(041)
نمابر : 35569655(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144150669
ايميل : info@armanpouyesh.ir
وب سایت : www.armanpouyesh.ir
 
    فرازآب 
مدير عامل : ابراهیم صومی 
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی - پلاک 4 
تلفن : 33335819(041)
نمابر : 33316714(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت :www.farazab.com