سد سازی

آتي نگارعمران آنو
مدير عامل : علي خوشروان آذر
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ بلوار ائل گلي ـ ميدان خيام ـ خيابان شهيد روحاني ـ الهي پرست کوچه پنجم ـ پلاک 15
تلفن : 3328517 3-3328582 3(041)
نمابر : 33325802(041) 
تلفن همراه مديرعامل : 09143100129
ايميل : ano.cons@yahoo.com
وب سایت : www.ano.co.ir
 
 زمين ژرفاب
مدير عامل : رضا شهبازيان اهري
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ ولیعصر ـ کوی استانداری ـ خیابان مهندس عطایی ـ کوچه مهستان 6 غربی ـ قطعه 296 ـ طبقه دوم
تلفن : 38182313 (041)
نمابر : 33281283 (041)
دفتر تهران : سعادت آباد ـ خيابان 38 ـ پلاک 38 ـ طبقه 3 ـ واحد 7
تلفن : 88584964 (021)
نمابر : 88690584(021)
تلفن همراه مديرعامل : 09141144590
ايميل : zaminjarfab@gmail.com
وب سایت : www.zaminjarfab.com


صدر آب نیرو
مدير عامل : مهدی ملّایی
پايه : 1
دفتر مركزي : تبريز ـ خیابان چایکنار ـ جنب خیابان شهید رضانژاد ـ ساختمان بیر ـ فاز دوم ـ طبقه اول  

تلفن : 33372683(041)
تلفن همراه مدير عامل:  091444461092
ایمیل : sadrabniroo.tabriz@yahoo.com
 
 طرح آب آراز
مدير عامل : عباس خطيبي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  خ منصور ـ ساختمان عمران جلفا ـ طبقه اول
تلفن : 5245906 3-5261968 3(041)
نمابر : 5257013 3(0411)
تلفن همراه مديرعامل : 09144141478
ايميل : info@tarhab.com
وب سایت : www.tarhab.com
 
  فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 1
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط) 3316714 3(041)
نمابر : 3307323 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com