تاسیسات برق و مکانیک

آران نقش آرا (آناکو)
مدير عامل : ارشد محدودي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ وليعصرجنوبي ـ خيابان باختر ـ 18متري گلستان ـ پلاک 17
تلفن : 33243682(041)
نمابر : 33243680(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143613
ايميل : info@anaco.ir
وب سایت : www.anaco.ir

 
    ساختارسنج آذر
        مدير عامل : علاءالدين بهروش
         پايه : 3
      دفترمركزي : تبريزـ شهرک رشديه ـ خيابان گلستان ـ  کوي چهاردهم ـ پلاک 28
       تلفن: 6662080 3(041)
      نمابر : 6662070 3(041)
      تلفن همراه مديرعامل : 09141150200
     ايميل : info@sakhtarsanj.com
    وب سایت : www.sakhtarsanj.com

 
ساباط طرح آراء
مدير عامل: فريبرز مهدوي طباطبائي فرد
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ خيابان ارتش- نرسيده به چهارراه باغشمال ـ کوچه حاج رضاـ پلاک 24و26
تلفن : 5539639 3(041) (5 خط)
نمابر : 5565418 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143116544
ايميل : sabat-tarh@yahoo.com
 
 

 نيروي آذربايجان (منا)
مدير عامل : ایوب دوستدار
پايه : 3
دفتر مرکزي : تبريزـ منظريه ـ خيابان شاهد ـ شماره8
تلفن : 34772860و34771507-041
نمابر : 04134791135
تلفن همراه مديرعامل : 09143133146
ايميل : info@mona-consultants.com
وب سایت : www.mona-consultants.com