بازرسی فنیارکان پویش آذر
مدير عامل : محمدعلی هریسی
پايه : 3
دفتر مركزي : قراملک - روبروی شرکت موتوژن - شهرک فن آوری خودرو - طبقه دوم واحد 204
تلفن : 34476476(041)
نمابر : 34476507(041) 
تلفن همراه مديرعامل : 09144162343
ايميل : m.a.herisi@chmail.ir

 
 

نيروي آذربايجان (منا)
مدير عامل : ایوب دوستدار
پايه : 3
دفتر مرکزي : تبريزـ منظريه ـ خيابان شاهد ـ شماره8
تلفن : 34771507- 34772860(041)
نمابر :   34791135(041)

تلفن همراه مديرعامل : 09143133146
ايميل : info@mona-consultants.com
وب سایت : www.mona-consultants.com