مقاوم سازی

زمين ژرفاب
مدير عامل : رضا شهبازيان اهري
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ ولیعصر ـ کوی استانداری ـ خیابان مهندس عطایی ـ کوچه مهستان 6 غربی ـ قطعه 296 ـ طبقه دوم
تلفن : 38182313 (041)
نمابر : 33281283 (041)
دفتر تهران : سعادت آباد ـ خيابان 38 ـ پلاک 38 ـ طبقه 3 ـ واحد 7
تلفن : 88584964 (021)
نمابر : 88690584(021)
تلفن همراه مديرعامل : 09141144590
ايميل : zaminjarfab@gmail.com
وب سایت : www.zaminjarfab.com
 
 ساختارسنج آذر
مدير عامل : علاءالدين بهروش
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ شهرک رشديه ـ خيابان گلستان ـ  کوي چهاردهم ـ پلاک 28
تلفن: 6662080 3(041)
نمابر : 6662070 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141150200
ايميل : info@sakhtarsanj.com
وب سایت : www.sakhtarsanj.com

ساباط طرح آراء
مدير عامل: فريبرز مهدوي طباطبائي فرد
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ خيابان ارتش- نرسيده به چهارراه باغشمال ـ کوچه حاج رضاـ پلاک 24و26
تلفن : 5539639 3(041) (5 خط)
نمابر : 5565418 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143116544
ايميل : sabat-tarh@yahoo.com
 
        فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط) 33316714 (041)
نمابر : 33307323(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com
 
 لرزه ساخت ساوالان
مديرعامل: ابراهيم ابراهيم نژاد صديق
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ زعفرانيه ـ 18 متري شرقي اول ـ 6 متري ششم ـ پلاک 7
تلفکس : 3335117 3-3294940 3-3310428 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144129083
ايميل : info@larzehsakht.com
وب سایت : www.larzehsakht.com
 
 نيروي آذربايجان (منا)
مدير عامل : ایوب دوستدار
پايه : 3
دفتر مرکزي : تبريزـ منظريه ـ خيابان شاهد ـ شماره8
تلفن : 4771507 3-4772860 3(041)
نمابر : 4791135 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143133146
ايميل : info@mona-consultants.com
وب سایت : www.mona-consultants.com

پادير طرح تاوريژ
مدير عامل : ياشاريثربي نيا
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ جاده ائل گولي ـ بلوار سينا ـ 18 متري مخابرات ـ پلاک 8
تلفن : (5 خط) 3813344 3(041)
تلفکس : 3823344 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144130952
ايميل : info@padirtarh.com
وب سایت : www.padirtarh.com


بتن پیکر آرین 
مدير عامل : علیرضا شرق 
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز - خیابان امام خمینی - رضانژاد جنوبی - باغشمال جدید پلاک 13 - ساختمان لنا - طبقه دوم
: تلفن  
33374337(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144017884

 
معماران مهر شهر 
مدير عامل : سید رضا میررضایی 
    پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز -  ولیعصر - خیابان فروغی،ما بین خیابان مولوی و آرش پلاک 1 ، طبقه سوم  
: تلفن  
33324652(041)
تلفکس : 33324628(041)
تلفن همراه مديرعامل :09143187494
         ايميل :R.mirrezaei@yahoo.com