شرایط عضویت در انجمن

كليه اشخاص  حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند :


1-عدم محرومیت شرکای شرکت از حقوق اجتماعی

2- عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی


3- شاغل در حرفه خدمات مهندسین مشاور بعنوان شخصیت حقوقی غیردولتی در حوزه  فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك معتبر شامل

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور و ارائه مدارک مربوطه به اقامتگاه قانونی شرکت.

4- ارايه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن .

5- قبول و تعهد اجراي مقررات  اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

6- پرداخت وروديه و حق عضويت مطابق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي عادی .