اعضای هیات موسس

مقدمات تشکیل انجمن صنفی کارفرمائی مهندسین مشاور از اوایل سال 1383 به همت اعضاء موسس متشکل از آقایان  مهندسین

 1. بهراد جبارپور از شرکت آرمان طرح فردا

 2. رضا طراحی اسکوئی از شرکت ساختارسنج آذر

3. اکبر غفرانی از شرکت اورنگ شهر

 
 
   فراهم و با تلاشهای بی وقفه و جلب حمایت 21 شرکت مهندسین مشاور استانی متشکل از شرکتهای استان
 1
. فرازآب    2. ساختارسنج آذر    3. آراء معماران    4. اورنگ شهر    5. رهروان ساختمان    6. چهارسوق    7. محور سازه
 8. نمادسبلان     9. خاک گستر      10.فرم فن       11. نقش سازان پارس      11. طرح سبز اندیشه       12. آران نقش آرا  
13. آذرنمادین بهنما   14. خشت شهر 15. ارک طرح 16. شیب راه  17. آذرپیمایش   18 . باغ شهر بنا    19. پیشتازان ایده    
20 . شمس نقش 21. هزار نقش کبودان   سرانجام با درج    آگهی تاسیس  در  روزنامه  مورخ 1383/07/11 مهد آزادی و
شرکت 19  شرکت  از 21  شرکت  یاد شده در اولین مجمع  عمومی  انجمن در  تاریخ  1383/08/02 و  اساسنامه  انجمن  
نیز به تصویب رسید .