اعضای هیات مدیره و بازرسین

 
نام و نام خانوادگي سمت
 ابراهيم صومي رئيس هيات مديره
ناصرساعی شتربان نايب رئيس هيات مديره ودبير انجمن
حسين جوادخاني خزانه دار
احمد والایی عضو هيات مديره
فریبرز مهدوی طباطبایی عضو هيات مديره
رضا طراحی عضو علي البدل هيات مديره
محمدرضا رسول زاده باغمشه عضو علي البدل هيات مديره
علی حمیدی بازرس اصلي