تشخیص صلاحیت

روند اقدام برای اخذ گواهینامه خدمات مشاوره ای در تخصص های مختلف با پایه های 1، 2 و 3

 شرکت های مهندسین مشاور بخش خصوصی ( غیردولتی)

شرکت های خدمات مشاوره ای بخش خصوصی براساس آئین نامه تشخیص صلاحیت به شماره 20637 ت /28437 مورخ 23/تیرماه

1383و با اعمال آخرین اصلاحات بخشنامه شماره 92/42780 مورخ 26/مردادماه 1392 ومصوبات جلسات وحدت رویه سال 1392/08/28

  با اقدامات زیر موفق به اخذ گواهینامه درتخصص یاتخصص های مورد درخواست خواهند شد:


 
1ـ ثبت نام اولیه در سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت،   (ساجات) جهت اخذ گذرواژه.

2ـ پس از اخذ گذرواژه ؛ ورود اطلاعات مورد نیاز، منطبق با آخرین آئین نامه و پرسشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران در ساجات.

3
ـ اعلام نتیجه پرونده و کلیه اقدامات از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و دفنر نظام فنی ـ اجرایی به صورت مکتوب و یا ارسال از طریق پست الکترونیک.


4-در پایان پس از تایید مدارک پرونده وضیت"صدور گواهینامه" در ساجات درج گردید گواهینامه صلاحیت از استانداری آدربایجان شرقی صادر خواهد شد.


* تشخیص صلاحیت در پایه های 2 و1 توسط دفتر نظام فنی - اجرایی صورت می گیرد.

توجه

تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسین مشاور بومی متقاضی پس از ثبت نام در سیستم ساجات و اخذ گذر واژه در پایه 3 از طریق استانداری با همکاری دفتر جامعه مشاوران ایران در استان آذربایجانشرقی وانجمن صنفی  که محل آن به نشانی انجمن می باشد با اخذ هزینه، وروداطلاعات وتکمیل پرسشنامه ها در ساجات  و پایش پرونده توسط کارشناس خبره صورت می گیرد.
درصورت نیاز به راهنمایی وکسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33373236 تماس حاصل فرمایید.

اعضای کمیته :

1. آقای یوسف زاده از شرکت ساختار سنج آذر
2. آقای جوادخانی از شرکت آرمان پویش طرح
 


برنامه های کمیته تشخیص صلاحیت هر 15 روز یکبار و از ساعت 08:30 روز های سه شنبه بشرح زیر تدوین گردیده است

 
 1. 1395/01/31
 2. 1395/02/14
 3. 1395/02/28
 4. 1395/03/11
 5. 1395/03/25
 6. 1395/04/08
 7. 1395/04/22
 8. 1395/05/05
 9. 1395/05/19
 10. 1395/06/02
 11. 1395/06/16
 12. 1395/07/13
 13. 1395/08/04
 14. 1395/08/18
 15. 1395/09/02
 16. 1395/09/23
 17. 1395/10/07
 18. 1395/10/21
 19. 1395/11/05
 20. 1395/11/19
 21. 1395/12/03
 22. 1395/12/17