تشخیص صلاحیت

روند اقدام برای اخذ گواهینامه خدمات مشاوره ای در تخصص های مختلف با پایه های 1، 2 و 3

 شرکت های مهندسین مشاور بخش خصوصی ( غیردولتی)

شرکت های خدمات مشاوره ای بخش خصوصی براساس آئین نامه تشخیص صلاحیت به شماره 20637 ت /28437 مورخ 23/تیرماه

1383و با اعمال آخرین اصلاحات بخشنامه شماره 92/42780 مورخ 26/مردادماه 1392 ومصوبات جلسات وحدت رویه سال 1392/08/28

  با اقدامات زیر موفق به اخذ گواهینامه درتخصص یاتخصص های مورد درخواست خواهند شد:


 
1ـ ثبت نام اولیه در سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت،   (ساجات) جهت اخذ گذرواژه.

2ـ پس از اخذ گذرواژه ؛ ورود اطلاعات مورد نیاز، منطبق با آخرین آئین نامه و پرسشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران در ساجات.

3
ـ اعلام نتیجه پرونده و کلیه اقدامات از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و دفنر نظام فنی ـ اجرایی به صورت مکتوب و یا ارسال از طریق پست الکترونیک.


4-در پایان پس از تایید مدارک پرونده وضیت"صدور گواهینامه" در ساجات درج گردید گواهینامه صلاحیت از استانداری آدربایجان شرقی صادر خواهد شد.


* تشخیص صلاحیت در پایه های 2 و1 توسط دفتر نظام فنی - اجرایی صورت می گیرد.

توجه

تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسین مشاور بومی متقاضی پس از ثبت نام در سیستم ساجات و اخذ گذر واژه در پایه 3 از طریق استانداری با همکاری دفتر جامعه مشاوران ایران در استان آذربایجانشرقی وانجمن صنفی  که محل آن به نشانی انجمن می باشد با اخذ هزینه، وروداطلاعات وتکمیل پرسشنامه ها در ساجات  و پایش پرونده توسط کارشناس خبره صورت می گیرد.
درصورت نیاز به راهنمایی وکسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33373236 تماس حاصل فرمایید.

اعضای کمیته :

1. آقای یوسف زاده از شرکت ساختار سنج آذر
2. آقای جوادخانی از شرکت آرمان پویش طرح