کمیته رفاه


جلسات کمیته رفاه و آموزش هر 15 روز یکبار سه شنبه ها  و از ساعت 08:30  بشرح زیر تدوین گردیده است .
 1. 1395/01/24
 2. 1395/02/07
 3. 1395/02/21
 4. 1395/03/04
 5. 1395/03/18
 6. 1395/04/01
 7. 1395/04/15
 8. 1395/04/29
 9. 1395/05/12
 10. 1395/05/26
 11. 1395/06/09
 12. 1395/06/23
 13. 1395/07/06
 14. 1395/07/27
 15. 1395/08/11
 16. 1395/08/25
 17. 1395/09/16
 18. 1395/09/30
 19. 1395/10/14
 20. 1395/10/28
 21. 1395/11/12
 22. 1395/11/26
 23. 1395/12/10
 24. 1395/12/24اعضاء کمیته رفاه و آموزش آقایان مهندسین :
 
 
 1. جوادخانی از شرکت آرمان پویش طرح  
 2. بیرقی  از شرکت فرازآب
 3. ساعدی  از شرکت ائل آرک کاوش
 4. نبوی از شرکت نیروی آذربایجان  
 5. مهرزاد از شرکت باغ شهر بوم
 6. خانم مهندس قوسی از شرکت روان آب آریا
 7. خانم مهندس زین العابدینی  از شرکت شیب راه تدبیر