کمیته شهرسازی

 برنامه کمیته شهرسازی   از ساعت 08:30 روز های پنج شنبه بشرح زیر تدوین گردیده است .
 
 1. 1395/02/23
 2. 1395/03/06
 3. 1395/03/20
 4. 1395/04/03
 5. 1395/04/24
 6. 1395/05/07
 7. 1395/05/21
 8. 1395/06/04
 9. 1395/06/18
 10. 1395/07/01
 11. 1395/07/15
 12. 1395/07/29
 13. 1395/08/13
 14. 1395/08/27
 15. 1395/09/11
 16. 1395/09/25
 17. 1395/10/09
 18. 1395/10/23
 19. 1395/11/07
 20. 1395/11/21
 21. 1395/12/05
 22. 1395/12/19
اعضاء کمیته عبارتند از آقایان و خانم های مهندس :
 
 1. تقوی از شرکت خدمات پژوهشی
 2. مهرزاد از شرکت باغ شهر بوم
 3. جوادخانی از شرکت آرمان پویش طرح
 4. نقی زاده و جوانی از شرکت راژان آب زاگرس
 5. شهناس از شرکت نقش نمای ارگ
 6. شکری از شرکت شهر سازان آذر اندیش
 7. عرفان از شرکت شیب راه
 8. انتظاری از شرکت آذر شیز سهند