کمیته انرژی

برنامه های کمیته انرژی هر دو ماه یکبار روز های چهارشنبه از ساعت 08:30 بشرح زیر تدوین گردیده است .

 
  1. 1395/02/15
  2. 1395/04/10
  3. 1395/06/10
  4. 1395/08/12
  5. 1395/10/08
  6. 1395/12/11
     
اعضاء کمیته عبارتند از آقایان مهندسین:
 
1. رشیدی از شرکت آران نقش آرا
2. نبوی از شرکت نیروی آذربایجان
3. خیری از شرکت تدبیر اتفاق تبریز
4. ریحانی از شرکت آذر نماد انرژی