نامه جامعه مشاوران به وزارت راه و شهرسازی در باره انتخاب و ارجاع کار به مهندسان مشاور شهرسازی

جامعه مهندسان مشاور ایران طی نامه ای خطاب به معاونت محترم معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ، توضیحاتی در مورد انتخاب و ارجاع کار به مهندسان مشاور شهرسازی ارائه داده و پیشنهاد خود را مبنی بر انتخاب مهندسان مشاور شهرسازی براساس روش QBS (انتخاب به روش کیفیت) را مطرح نمود. جهت مشاهده نامه مزبور و پاسخ معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به فایل مربوطه در بخش فایلها مراجعه فرمائید.