نامه جناب آقای مهندس مصطفوی در مورد فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مشاور

بدینوسیله تصویر نامه جناب آقای مهندس مصطفوی در مورد فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مشاور جهت اطلاع عموم همکاران ارائه می گردد. لطفاً جهت مشاهده نامه مزبور به فایل مربوطه در بخش فایلها مراجعه فرمایید.