اعلام مطالبات شرکتهای مشاور از شهرداری تبریز

باستحضار میرساند انجمن مهندسین مشاور استان درنظر دارد درخصوص مطالبات شرکتهای عضو انجمن از شهرداری تبریز در جلسه مشترکی با حضور نمایندگان انجمن پیمانکاران عمرانی استان و شهرداری تبریز، موضوع مطرح و عنداللزوم درخصوص تهاتر این قبیل مطالبات، تصمیمات مقتضی به نفع شرکتهای ذینفع انجام دهد. از شرکتهای مشاور عضو انجمن تقاضا می گردد نسبت به اعلام مطالبات یاد شده با ذکر مشخصات پروژه مربوطه اقدام مقتضی را مبذول فرمایند. جهت مشاهده نامه انجمن در این رابطه به بخش فایلها مراجعه نمائید.