یک توضیح در مورد اعلام مطالبات شرکتها از شهرداری تبریز

احتراماً پیرو نامه شماره 221249 – 102 – 96 مورخ 96/8/20 خواهشمند است ضمن تسریع در اعلام پاسخ، ضروریست فقط مطالبات از شهرداریهای تابعه شهرداری تبریز را با قید شماره منطقه شهرداری و شرکتهای تابعه آن و قید مبلغ قرارداد و مبلغ تأیید شده به دفتر انجمن منعکس گردد تا اقدام بعدی و هماهنگ با شهرداری صورت گیرد. نامه مربوطه در بخش فایلها قابل مشاهده می باشد.