درخواست معرفی نماینده برای جلسه توجیهی قوانین کار

بدینوسیله از شرکتهای عضو انجمن درخواست می گردد ضمن مطالعه نامه انجمن که در بخش فایلها قابل مشاهده می باشد، درجهت معرفی نماینده برای جلسه توجیهی قوانین کار و نحوه تنظیم قراردادهای کاری اقدام لازم را بعمل آورند.