اعلام زمان برگزاری جلسه مربوط به قراردادهای کار

بدینوسیله به شرکتهای عضو انجمن که مایل به شرکت در جلسه توجیهی قوانین کار و نحوه تنظیم قراردادهای کاری می باشند ، اعلام می گردد که زمان برگزاری این جلسه ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه خواهد بود. لطفا" جهت مشاهده نامه انجمن در این رابطه به فایل مربوطه در بخش فایلها مراجعه فرمائید.