وزارت راه و شهرسازی

با عنایت به ابلاغیه شماره 117432/100/02 مورخ 97/9/4 مقام عالی وزارت راه و شهرسازی خطاب به استاندار محترم و رئیس ستاد بازآفرینی شهری استان در راستای اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه و تدبیر ابلاغی رئیس جمهور محترم مبنی بر تحرک بخشیدن به برنامه های باز آفرینی شهری اعم از احیاء بافت های فرسوده و سامندهی حاشیه شهرها از طریق بازآفرینی و نوسازی محلات و ساخت مسکن و درشان مردم براساس تفاهمنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه وزرات راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی در چارچوب آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار(مصوبه شماره 29906/ت . 54963ه.مورخ 97/3/10) مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا با اطلاع رسانی جامع انبوه سازان استان در سامانه گواهی صلاحیت موضوع ماده 4 آئین نامه اجرائی صدرالذکر در ادرس سایت www.udrc.ir ثبت نام نمایند.