به شرکتهای عضو انجمن

            احتراماً پیرونامه شماره 221755-102-97 مورخ 18/10/97 در خصوص اعلام آمادگی مشارکت در انتشار کتاب جهت معرفی پروژه های برگزیده شرکت های عضو انجمن، خواهشمند است نسبت به اعلام آمادگی و مشارکت انتشار کتاب مذکور و معرفی پروژه های برتر آن شرکت محترم تا تاریخ 11/12/97 اقدام مقتضی مبذول فرمایند