دومین جلسه هم اندیشی

            احتراماً به استحضار می رساند دومین جلسه هم اندیشی هیات مدیره با مدیران عامل محترم شرکتها یا نمایندگان آنها که در ادامه مباحث جلسه قبلی مقرر بود در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1/12/97 در محل دفتر انجمن صورت گیرد به دلیل پیش آمدن مسافرت واجب و پیش بینی نشده برای آقای مهندس صومی ریاست محترم هیات مدیرۀ انجمن به ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 6/12/97 در محل دفتر انجمن موکول شد ضمن پوزش از عزیزان خواهشمند است مراتب در نظر گرفته شد و در تاریخ 6/12/97 بشرح فوق در جلسه حضور بهمرسانند اصل موضوع هم اندیشی ادامه مباحثات در خصوص بررسی راهکارهای سازنده برای مقابله با بحران های کاری و مالی شرکتها در شرایط کنونی و اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این زمینه خواهد بود . با سپاس و پوزش از تغییر در برنامه زمانی جلسه و درخواست حضور در جلسه.