وزارت راه و شهرسازی

احتراماً پیرو نامه شماره 64253/97 مورخ 97/9/27 مقتضی است اقدامات لازم را در خصوص اطلاع رسانی جامع به انبوه سازان ، پیمانکاران و مشاوران استان جهت ثبت نام در سامانه گواهی نامه صلاحیت موضوع ماده 4 قانون احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد معمول فرمایید.