وزارت کشور استانداری آذربایجان شرقی

به پیوست تصویر نامه شماره 637591 تاریخ 97/11/16معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تصمیمات جلسه شورای اقتصاد در تاریخ 97/11/8 موضوع شرایط نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها جهت رعایت موضوع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.