وزارت راه و شهرسازی آذربایجان شرقی

به پیوست تصویر نامه شماره 97-50-23790 مورخ 97/11/6 دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان موضوع قرار داده شدن اصلاحیه ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) بر روی سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir جهت بررسی و اعلام نظر متخصصین امر، بحضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به نحو مناسب و مقتضی اطلاع رسانی شده و نظرات تخصصی آن سازمان نیز اعلام گردد.