سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

در اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه روش کار شورای فنی استان ،کارگروه آموزش و ترویج ضواط نظام فنی و اجرایی شورا در نظر دارد دوره آموزشی فنی و تخصصی را تحت عنوان سیستم مدیریت هوشمند ساختمان از ساعت 9 تا 13 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 97/12/22 و97/12/23 به شرح پیوست برگزار نمایید.