سومین جلسه هم اندیشی هیأت مدیره با مدیران محترم شرکتهای عضو

سومین جلسه هم اندیشی هیأت مدیره با مدیران محترم شرکتهای عضو و دیدار سال نو با محوریت موضوعات :
1- قراردادها و ارجاع کار – 2- مسائل مالیات و بیمه و ارزش افزوده 3- بررسی جایگاه مهندسان مشاور در صنعت احداث راس ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 98/1/25 در محل دفتر انجمن تشکیل خواهد شد. مشتاق تجدید دیدار و استفاده از نظرات عزیزان هستیم.
 
                                                                                                                                                           با احترام - دبیر و هئیت مدیره
                                                                                                                                                                امیر ناصر ساعی