آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور آذربایجان شرقی

مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور، راس ساعت 16/30 روزچهارشنبه مورخ/223/98  در محل دفتر انجمن واقع در تبریز چایکنار، ضلع جنوبی چایکنار نرسیده به تقاطع آبرسان پلاک 40 طبقه 3 (طبقه فوقانی فیزیو تراپی آبرسان ) برگزار می گردد. ضمن دعوت از اعضا محترم پرداخت کننده حق عضویت سال 97 تا تاریخ 98/03/13 ، اعضایی که تمایل به عضویت در بازرسان انجمن رادارند می توانند با در دست داشتن کپی کارت ملی  تا تاریخ  98/03/13  به دفتر انجمن مراجعه و تقاضای کتبی خود را تحویل دهند.