ورزات راه و شهرسازی ساختمان استان

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 5684-50-95 - مورخ 98/3/19 دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان موضوع پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ( لوله کشی گاز طبیعی ) قرارداده شده در وب سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir برای نظرخواهی ، بحضور ارسال می گردد.