مدیر کل محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان

با عنایت به تخصیص اعتبارات پروژه های آبخیزداری و منابع طبیعی از محل صندوق توسعه ملی در سال 97 و تداوم آن در سال جاری و تصمیم گیری آن اداره کل محترم در واگذاری پروژه های نظارتی با تخصیص منایع طبیعی و یا آبیاری و زهکشی، مطالب ذیل جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم به حضور ایفاد می گردد .