پنجمین جلسه هم اندیشی هیأت مدیره با مدیران محترم شرکتهای عضو

پنجمین جلسه هم اندیشی هیأت مدیره با مدیران محترم شرکتهای عضو با محوریت موضوعات :
1- قراردادهای ارجاع کار 2- جایگاه مهندسان مشاور در صنعت احداث 3- پیگیری مصوبات و مسائل مطروحه در زمینه بیمه و مالیات شرکتها ، راس ساعت 17روز چهارشنبه مورخ 98/04/19 در محل دفتر انجمن تشکیل خواهد شد. مشتاق تجدید دیدار و استفاده از نظرات عزیزان هستیم.
 
                                                                                                                                                          با احترام - دبیر و هئیت مدیره
                                                                                                                                                                    امیر ناصر ساعی