اطلاعیه مهم در مورد شرکتهای عضو انجمن جهت پرسش و پاسخ در خصوص طرح مسائل و مشکلات مالیاتی شرکتها

اطلاعیه مهم
                                                                                                                       
 
با سلام باستحضار مدیران عامل محترم شرکتهای عضو انجمن می رساند :
هماهنگی و مقرر شده روز چهارشنبه مورخ 98/4/19 راس ساعت 8 صبح جلسه مشترک تنی چند از اعضاء هیات مدیره و نمایندگان انجمن در جلسات بدوی و تجدیدنظر متشکله در اداره دارائی و کمیته بیمه و دارائی آقایان مهندسین وحیدی و خطیبی و خانم مهندس صلحی وند در اتاق معاونت محترم ادارۀ دارائی و دو تن دیگر از مسئولین محترم امور مالیاتی مرتبط با امور مالیاتی شرکتهای مهندسین مشاور تشکیل گردد. رئوس مطالب در نظر گرفته شده برای طرح در جلسه عبارتند از:  
  1. روشن کردن اینکه بلحاظ مشخص بودن درآمد مشاوران، اعمال مالیات درآمد علی الراس به مشاوران وجهۀ قانونی ندارد.
  2. بحث در مورد مشخص نمودن ضرایب مالیاتی مشاوران
  3. درخواست اعمال ماده قانونی که مقرر میدارد در صورت عدم پرداخت مبلغ صورت وضعیت ارائه شده از طرف مشاور از سوی کارفرما، ادارۀ دارائی ملزم به اخذ مالیات از کارفرما می باشد.
  4. بحث و بررسی پیرامون سایر مشکلات مالیاتی شرکتها .
متعاقباً بعد از این جلسه در مورد تشکیل جلسه مشترک مسئولین محترم  دارائی ، با نمایندگان شرکتهای عضو جهت پرسش و پاسخ در خصوص طرح مسائل و مشکلات مالیاتی شرکتها در زمان و محلی که بعداً مشخص و باطلاع می رسد هماهنگی خواهد شد.
 
                                                                                       نمایندۀ هماهنگ کننده از طرف انجمن
                                                                                   ایوب وحیدی
                                                                                      16 -98-4