گزارش پنجمین نشست هم اندیشی هئیت مدیره و شرکتهای عضو انجمن

گزارش پنجمین نشست هم اندیشی هئیت مدیره و شرکتهای عضو انجمن