تنظیم قرارداد بیمه یکساله تکمیل درمان برای اعضاء شرکتهای عضو

          احتراماً انجمن مهندسین مشاور استان در نظر دارد نسبت به تنظیم قرارداد بیمه یکساله تکمیل درمان برای اعضاء شرکتهای عضو زیر مجموعه خود و در صورت استقبال آنها با حداقل 150 نفر در رنج متوسط با یکی از نمایندگیهای بیمه های مستقر در استان قرارداد یکساله منعقد نماید. لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به ارسال نمونه فرم قرارداد متضمن پیشنهادات مربوطه ظرف یک هفته از تاریخ 98/6/5 اقدام و پاکت پیشنهادات را بآدرس مندرج در سر برگ تحویل و رسید اخذ نمایند. انجمن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.