خصوص نحوه درج صحیح پروژه های آزمایشگاهی مستقر در محل انجام پروژه

بازگشت به نامه شماره 221932-102-98 مورخ 98/5/31 در خصوص نحوه درج صحیح پروژه های آزمایشگاهی مستقر در محل انجام پروژه جهت کنترل عملیات خاکی وبتنی در بخش تجربه کاری سیستم ساجات به آگاهی می رساند آن دسته از آزمایشگاه های مستقر در محل که تکمیل کننده مطالعات آزمایشگاه مرکزی باشند می توانند در قسمت تجربه کاری عنوان خدمات جنبی را در سامانه انتخاب نمایند.