اطلاع رسانی جامع به انبوه سازان، پیمانکاران و مشاوران استان جهت ثبت نام در سامانه گواهی نامه صلاحیت

اطلاع رسانی جامع به انبوه سازان، پیمانکاران و مشاوران استان جهت ثبت نام در سامانه گواهی نامه صلاحیت موضوع ماده 4 قانون احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد