صورتجلسه

به پیوست صورتجلسه مورخ 98/7/3 موضوع بررسی مسائل و مشکلات صورت وضعیت های کارکرد شرکت های مشاور ،جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد.