پاسخ اقدام در خصوص مفاد نامه 14-102م-98 مورخ 15-7-98 انجمن بشرح پیوستی از طرف ادارۀ راه و شهرسازی استان

پاسخ اقدام در خصوص مفاد نامه 14-102م-98 مورخ 15-7-98 انجمن بشرح پیوستی از طرف ادارۀ راه و شهرسازی استان