اعلام نظر در خصوص اصلاح ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاوره

           احتراماً، پیرو مذاکرات بعمل آمده با کارشناسان و مسئولین نظام فنی اجرایی کشور و استان و پیرو درخواست نظام فنی اجرایی استان از انجمن مشاوران استان در خصوص ارائه اطلاعات در مورد تعداد قراردادهای خدمات مشاور که دستگاههای اجرایی از طریق ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاور به شرکتها ارجاع نموده اند و همچنین اعلام نظر در مورد اصلاح ماده 24، مقتضی است ظرف سه روز کاری (حداکثر تا مورخ 98/8/27) اطلاعات و نظرات خود را به انجمن ارسال نمایند.