دعوت به جلسه نمایشگاه تخصصی پدافند کالبدی -شنبه مورخ 98/9/9 ساعت 10 صبح در سالن شماره 2 معاونت سیاسی،امنیتی استاداری تشکیل خواهد شد.

دعوت به جلسه 
به منظور شناسایی و معرفی توانمندی و ظرفیت شرکت های استانی در عرصه مطالعات،پژوهش و تولیدات محصولات حوزه کالبدی،در نظر است نمایشگاه ((تخصصی پدافند کالبدی)) برای اولین بار در استان برگزار شود. بدین منظور جلسه هماهنگی در روز شنبه مورخ 89/9/9 ساعت 10:00 صبح در سالن جلسه شمار 2 معاونت سیاسی ،امنیتی استانداری تشکیل خواهد شد خواهشمند است در جلسه مذکور حضور بهم رسانید.