تعهدات بیمه تکمیلی

این بیمه نامه را براساس قوانین و مقررات بیمه در ایران و شرایط خصوصی و عمومی مندرج در متن و پیوست آن صادر گردیده است.