سپاس از شرکت کنندگان در انتخابات آقای مهندس رضا حکمت شعار و تبریک و انتصاب به ایشان

ضمن سپاس و تشکر از آندسته از عوامل محترم شرکتهای مهندسین مشاور عضو که با حضور در پای صندوق رای آراء خود را به نفع همکار عزیز و جدی و کاردان جناب آقای مهندس رضا حکمت شعار در انتخابات هیئت های حل اختلاف به صندوق ریختند و موجبات انتخاب شایسته ایشان را فراهم ساختند بدینوسیله با آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان این انتخاب شایسته را از طرف  هیأت مدیره و اعضاء محترم انجمن تبریک می گوئیم. 
                                             
                                                                            انجمن مهندسین مشاور استان